รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2558 09:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ตล. 022/2558  
   
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 
 
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมฯ 
เกี่ยวกับการทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ 
เรียน
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11
/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่สำนักงานใหญ่อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 17:00 น
และมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและจะต้องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
1.  พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ
กับ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล จำกัด ("บริษัท โกลเด้นฯ") และบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี้
แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โกลเด้นฯ
ตามที่ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองได้มีคำสั่งให้ทางบริษัทร่วมกันกับจำเลยอื่นๆคืนเงินจำนวน10,004,467,480
บาท แก่ธนาคารผู้เสียหายคือธนาคารกรุงไทย ("ธนาคาร") และบริษัทโกลเด้นฯ ต้องรับผิดจำนวน 8,368.73
ล้านบาท ขณะที่บริษัทโกลเด้นฯและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลักประกันคือที่ดินจำนวน 216
โฉนด เนื้อที่รวมประมาณ 4,323-1-55.90 ไร่ ตั้งอยู่ตามแนวถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34)
ถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) และวัดเกาะแก้ว ("ที่ดิน") ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ
และปล่อยให้ธนาคารขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันนี้แล้ว
ในกรณีที่ได้เงินน้อยกว่าภาระที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบเท่าใด
บริษัทฯก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกให้ชดใช้ในส่วนต่างนั้นจนครบจำนวนที่บริษัทฯต้องชำระแก่ธนาคาร
เม
ื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า แหล่งที่มาที่สามารถชำระหนี้ได้ที่ไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
กับบริษัทก็คือที่ดินที่เป็นหลักประกันของบริษัทโกลเด้นฯ
และที่ดินหลักประกันมีราคาประเมินสูงกว่าภาระหนี้ของบริษัทฯ ดังนั้นหากมีการจัดการที่ดี
ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินและสามารถขายที่ดินได้เงินมากเพียงพอที่จะชำระหนี้ของบริษั
ทฯ ได้ และอาจจะมีเหลือกำไรให้กับบริษัทและบริษัทโกล้เด้นฯ ได้อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ
ซึ่งมีความชำนาญในการจัดการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า และเป็นผู้ที่จะได้รับความเสียหายในการนี้โดยตรง
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและยังมีโอกาสได้รับกำไรจากการบริหารจัดการอีกด้วย ทางบริษัทฯ
จึงจำเป็นต้องสอดเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการขายทรัพย์สินหลักประกันนี้โดยหากขายทรัพย์สินได้
กำไร ก็จะมีการแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์กันกับบริษัท โกล้เด้นฯ โดยมีข้อตกลงว่า
หากหลักประกันสามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ทางบริษํท
โกลเด้นฯก็จะไม่มาไล่เบี้ยกับบริษัทสำหรับหนี้ส่วนต่างระหว่างที่บริษัทโกลเด้นฯต้องรับผิดชอบคือ
8,368.73 ล้านบาทกับหนี้ส่วนที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบคือ 10,004.46 ล้านบาท
ทำให้บริษัทไม่มีความเสียหายที่เกิดจากคำพิพากษาและจะไม่กระทบต่อทรัพย์สินอื่นของบริษัทแต่อย่างใด
โดยสรุป เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
กับบริษัทโกลเด้นฯและบริษัทโปรเกรสฯในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโกลเด้นฯ
จึงตกลงเข้าทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ โดยมี
สาระสำคัญของสัญญามีดังต่อไปนี้
1.  วันเดือนปีที่เกิดรายการ:  วันที่ 16 ตุลาคม
2558
2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
2.1.  บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่
อินดัสเทรียล จำกัด ("บริษัท โกลเด้นฯ") 
2.2.  บริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
("บริษัทโปรเกรส") ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
โกลเด้นฯ
คู่สัญญาทั้งสองบริษัทไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ
3.  รายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญา
3.1.
บริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี้ รวมถึงการบริหาร
จัดการในการขายที่ดิน
แต่เพียงผู้เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3
ปีนับจากวันลงนามในสัญญา
3.2.  บริษัทฯเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถขายที่ดินไ
ด้ เช่น ค่าถอนการอายัดที่ดิน การชำระหนี้สรรพากรแทนบริษัทเพื่อมิให้ถูกอายัดที่ดิน
การชำระหนี้บางส่วนของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาที่ดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่
กรณีที่ผู้ดำเนินการต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการนี้
บริษัทตกลงที่จะคืนเท่ากับต้นทุนทางการเงินที่ผู้ดำเนินการต้องเสียไป
3.3.  กำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน
หลังหักค่าใช้จ่ายและชำระหนี้แก่ธนาคารแล้วจะแบ่งกันในสัดส่วนบริษัทโกลเด้นฯ 70% และบริษัทฯ
30%
3.4.  เมื่อบริษัทฯ และบริษัทโกลเด้นฯหลุดพ้นจากความรับผิดกับธนาคารแล้ว
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อกันอีกต่อไป
3.5.  เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาและความคล่องตัวในการดำเนินการ
บริษัทโปรเกรสฯในฐานะผู้ถือหุ้นตกลงที่จะโอนหุ้นและเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทโกลเด้นฯให้แก่บริษัทฯ
แต่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
บริษัทฯจะต้องโอนหุ้นและคืนอำนาจกรรมการให้แก่บริษัทโปรเกรสฯตามเดิม
3.6.  บริษัทฯต้องจัดหาสินเชื่อให้แก
่กรรมการคนหนึ่งของบริษัทโกลเด้นฯวงเงิน 30 ล้านบาท
โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันซึ่งมีราคาประเมินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ที่ได้รับ
4.  ประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับ
4.1.  เมื่อบริษัทเป็นผู้จัดการที่ดินหลักประกันแล้ว
ย่อมสะดวกในการเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้แก่ธนาคาร
4.2.  เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับทรัพย์สินอื่นๆของบริษัทฯกรณีที่ที่ดินหลักประกันฯถูกขายโดยไม่ได้รับการจัดการที่ดี
ทำให้ได้รับเงินจากการขายต่ำกว่าภาระหนี้
4.3.  มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งผลกำไร
5.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าทำรายกา
รนี้
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯจากผลของคำพิพากษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต
่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์)       (นายภพ เพชรสุวรณ)
           กรรมการ                 กรรมการ     

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้