รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2558 17:03:00
หัวข้อข่าว
การสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ด้วยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 
ได้ทำหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บลจ. บัวหลวง")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
เพื่อเสนอสร้างสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มเติมคือสถานีศึกษาวิทยา (S4) ซึ่งเป็นสถานีระหว่างสถานีช่องนนทรี (S3)
และสถานีสุรศักดิ์ (S5) โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งกองทุนจะออกเงินครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้
กองทุนมีความตั้งใจที่จะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18
เดือนจนแล้วเสร็จ

     บลจ. บัวหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างสถานี S4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้โดยสาร 
โดยจะทำให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น
โดยที่ปรึกษาอิสระได้ทำการประมาณการจำนวนเที่ยวการเดินทางและรายได้ค่าโดยสารคาดว่า การสร้างสถานี S4
จะทำให้จำนวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 9,500 - 12,000 เที่ยวต่อวันในวันธรรมดา
ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านบาทต่อปี ในปี 2560/2561
(ปีที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินงาน) รายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี ในปี 2560/2561

     การก่อสร้างสถานี S4 ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้