รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2558 13:25:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บช.047/2558    วันที่ 16 ตุลาคม 2558

เรื่อง   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคล
      เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า  

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ท
ี่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.forth.co.th ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเป็นจดหมายพร้อมเอกสารแนบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้แจ้งบนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 16
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มายัง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
        

        
(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
        
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้