รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ต.ค. 2558 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ M เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2558
หลักทรัพย์
M
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)
ทุนเดิม (บาท)                    : 907,084,600.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 907,084,600
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,164,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 910,249,500.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 910,249,500
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP (M-WA) จำนวน 
3,164,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,164,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 21 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ต.ค. 2558
______________________________________________________________________