รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2558 20:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 021/2558
  
   
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
 
 
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการการลาออกของกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) 
และแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 
20.00 น. และมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาและต้องแจ้งมติที่ประชุมแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.  นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอคิว เอสเตท
 จำกัด(มหาชน) โดยมีผล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
2.  นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอคิว เอสเตท 
จำกัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
3.  นายฉวิวัชร์ พีชผล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
4.  บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) 
จำนวน 3 ท่าน
4.1.  ดร. สุทัศน์ จันกิ่งทอง  
4.2.  ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน
4.3.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
 (นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์)  (นายภพ เพชรสุวรณ)
        กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้