รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2558 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "TSTE"
หลักทรัพย์
TSTE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "TSTE"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (TSTE)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 08 ต.ค. 2558
______________________________________________________________________