รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2558 07:58:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ EMC เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,214,986,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,214,986,570
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 35,220
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,215,021,790.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,215,021,790
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EMC-W4) จำนวน 30,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,220 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.174
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.341
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 08 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ต.ค. 2558
______________________________________________________________________