รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2558 08:18:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.5382% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.5437% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ นางสาว ชุติมา บุษยโภคะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 60.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________