รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2558 19:22:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37
หลักทรัพย์
OGC
แหล่งข่าว
OGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ
้น          บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37
โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html
ทั้งนี้
บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบ
ริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้