รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2558 17:34:00
หัวข้อข่าว
ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 12
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF 0270/2558
                                               วันที่
 28 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง    ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ครั้งที่ 12 ของ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท(TLGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12
ของกองทุนรวมโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.0062 บาท
โดยทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
31 กรกฎาคม 2558 และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้ แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 18 สิงหาคม
 2558 แล้วนั้น

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 12 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และสำนักงาน
ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือ เลขที่
จค.407/2558 เรื่อง การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล
 โกรท ครั้งที่ 12
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินทุนจดทะเบียน 
ดังนี้
รายการ  เงินทุนจดทะเบียน  (บาท)  จำนวนหน่วย  เงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
ก่อนลด        25,530,837,462.94  2,337,282,928  10.2107
ลดเงินทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 12  (14,491,152.35)*  -  (0.0062)
หลังลดเงินทุนจดทะเบียน    25,516,346,310.59  2,337,282,928  10.2045
*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                       ขอแสดงความนับถือ


                  (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
               กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้