รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2558 12:31:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1.  มีมติอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการของนายรัตนชัย ผาตินาวิน         
 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
  2.  มีมติแต่งตั้งนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการบริหาร ให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
  3.  มีมติแต่งตั้งนายทินวรรธน์ มหธราดล เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่         
     25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
       4.  มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้    
"นายทวีผล คงเสรี, นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์, นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล,
นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ,                นายทินวรรธน์ มหธราดล
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
    
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้