รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2558 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2559
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 020/2558
          
วันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง  แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

1  วันศุกร์  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2  วันจันทร์  22  กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
3  วันพุธ  6  เมษายน  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
4  วันพุธ  13  เมษายน  วันสงกรานต์
5  วันพฤหัสบดี  14  เมษายน  วันสงกรานต์
6  วันศุกร์  15  เมษายน  วันสงกรานต์
7  วันจันทร์  2  พฤษภาคม  วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
8  วันพฤหัสบดี  5  พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
9  วันศุกร์  20  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
10  วันอังคาร  19  กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
11  วันศุกร์  12  สิงหาคม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
                        พระบรมราชินีนาถ
12  วันจันทร์  24  ตุลาคม  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
13  วันจันทร์  5  ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14  วันจันทร์  12  ธันวาคม  วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป

   ขอแสดงความนับถือ


(นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์)     (นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร)
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้