รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2558 17:22:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

PFRD 118/2558


                               วันที่ 24 กันยายน 2558


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน
ของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ
  ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วยที่ถือ
  เปอร์เซ็นต์

1  บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  22,500,000.0000  33.33%
2  CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD  9,519,500.0000  14.10%
3  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  6,750,000.0000  10.00%
4  บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  1,000,000.0000  1.48%
5  นายปรีชา จันทิวาสน์  821,000.0000  1.22%
6  นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย  800,000.0000  1.19%
7  นางสิริกานต์ กอนุประพันธ์  600,000.0000  0.89%
8  นายวิศิษฐ ตันติวิวัฒนพันธ์  600,000.0000  0.89%
9  นางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล  500,000.0000  0.74%
10  นางสาวนีรลักษณ์ ศิริเทียนทอง  500,000.0000  0.74%
   รวม  43,590,500.0000  64.58%


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                               ขอแสดงความนับถือ
  

  

                              (นายภพธร กุมภานนท์)
                            ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทร. 02-686-9525
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้