รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2558 18:22:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
หลักทรัพย์
BGT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย เมธา รังสิยาวรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.2788% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.1094% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง หลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิกรม กรมดิษฐ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________