รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2558 12:44:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   641/2558        
            
                                              วันที่ 
11 กันยายน 2558          


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 7 กันยายน 2558
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)   21,600,000.00   30.00
2  น.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี   8,103,600.00   11.26
3  นายธีระพล หวังมนตรี   6,433,400.00   8.94
4  นายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์   3,751,200.00   5.21
5  นายยง อารีเจริญเลิศ   3,000,000.00   4.17
6  นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์   2,000,000.00   2.78
7  นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์   1,884,400.00   2.62
8  นายสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์   1,307,000.00   1.82
9  บริษัทศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด   1,000,000.00   1.39
10  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)   1,000,000.00   1.39
10  นายบัณฑิต บัณฑุชัย   1,000,000.00   1.39
               
     
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                          (นางสาวสิริพร 
สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                                
ผู้อำนวยการฝ่าย


ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร.02-305-9855-56
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้