รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2558 08:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/09/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________