รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2558 18:00:00
หัวข้อข่าว
การย้ายที่ทำการของผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-580488                  7 กันยายน 2558

เรื่อง   การย้ายที่ทำการของผู้ดูแลผลประโยชน์
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558
 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจึงขอแจ้งสถานที่ติดต่อใหม่ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
          กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

  
      (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
   ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้