รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2558 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 ก.ย. 2558
วันประชุม                      : 30 ก.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 ก.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 21 ก.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 
1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2558
  วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ เอกสารแนบท้าย 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
    3.1  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    3.2  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 10 รายการ
วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้