รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2558 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ "TRUEIF"
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ 
"TRUEIF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)
ชื่อบริษัทเดิม                     : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ชื่อบริษัทใหม่                     : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TRUEIF
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : DIF
วันที่มีผล                      : 04 ก.ย. 2558
หมายเหตุ                      :
ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ): DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
______________________________________________________________________