รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2558 17:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ส.ค. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 15 ก.ย. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 ก.ย. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.3471
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 ก.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หมายเหตุ                      :PFRD 091/2558

    วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 และ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินปันผล ดังนี้


  1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.3471 บาท โดยบริษัทฯ
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

  2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2558


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    ขอแสดงความนับถือ

           


    (นายภพธร กุมภานนท์)
    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทร. 02 686 9525
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้