รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2558 07:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บช.039/2558    วันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 7 ข้อ
ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 59 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท นั้น

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 7 ข้อ 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 10 ซึ่งระบุว่า "ประกอบกิจการนำเที่ยว
รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด" ไม่สอดคล้องกับข้อ 5 (13)
ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยระบุว่า
"วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะกิจการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว"

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องตัดวัตถุประสงค์ข้อ 10 
ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทลดลงจากจำนวน 59 ข้อ เป็น 58 ข้อ

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                   
ขอแสดงความนับถือ
  

นายอรินทร์ แจ่มนารี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้