รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2558 07:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง 
ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา 
จีระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 622,664,834  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง  จำนวน    2,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
______________________________________________________________________

มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 21 ส.ค. 2558
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมจากวาระที่ 2 
อีกจำนวน 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 59   ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการกำจัดขยะ เช่น เตาเผาขยะ 
เพื่อการอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้
จากเดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ
แก้เป็น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 59 ข้อ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้