รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2558 18:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ครั้งที่  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย  วันที่เฉลี่ยเงินคืนจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน  เงินทุนจดทะเบีย
น
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน  มูลค่าที่ลดลง
(บาทต่อหน่วย)  เงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน
      เงินทุนจดทะเบียน (บาท)  มูลค่า
หน่วย
(บาท)    เงินทุนจดทะเบียน (บาท)  มูลค่า
หน่วย
(บาท)
1  31 พ.ค. 2553  14 มิ.ย. 2553  720,000,000.00  10.0000  0.2600  701,280,000.00  9.7400
2  25 ส.ค. 2553  9 ก.ย. 2553  701,280,000.00   9.7400  0.2500  683,280,000.00  9.4900
3  26 พ.ย. 2553  9 ธ.ค. 2553  683,280,000.00   9.4900  0.2500  665,280,000.00  9.2400
4  9 มี.ค. 2554  24 มี.ค. 2554  665,280,000.00   9.2400  0.1360  655,487,999.95  9.1040
5  19 ส.ค. 2554  2 ก.ย. 2554  655,487,999.95   9.1040  0.1080  647,711,999.92  8.9960
6  28 พ.ย. 2554  13 ธ.ค. 2554  647,711,999.92  8.9960  0.1250  638,711,999.83  8.8710
7  23 พ.ค. 2555  6 มิ.ย. 2555  638,711,999.83  8.8710  0.1000  631,511,999.83  8.7710
8  23 ส.ค. 2555  6 ก.ย. 2555  631,511,999.83  8.7710  0.0900  625,031,999.83  8.6810
9  22 พ.ย. 2555  7 ธ.ค. 2555  625,031,999.83  8.6810  0.1000  617,831,999.83  8.5810
10  28 ก.พ. 2556  15 มี.ค. 2556  617,831,999.83  8.5810  0.1100  609,911,999.83  8.4710
11  28 พ.ค. 2556  11 มิ.ย. 2556  609,911,999.83  8.4710  0.1250  600,911,999.72  8.3460
12  22 ส.ค. 2556  6 ก.ย. 2556  600,911,999.72  8.3460  0.1050  593,351,999.59  8.2410
13  28 พ.ย. 2556  13 ธ.ค. 2556  593,351,999.59  8.2410  0.1200  584,711,999.59  8.1210
14  27 ก.พ. 2557  14 มี.ค. 2557  584,711,999.59  8.1210  0.1200  576,071,999.59  8.0010
15  29 พ.ค. 2557  13 มิ.ย. 2557  576,071,999.59  8.0010  0.0660  571,319,999.42  7.9350
16  28 ส.ค. 2557  12 ก.ย. 2557  571,319,999.42  7.9350  0.0630  566,783,999.49  7.8720
17  25 พ.ย. 2557  9 ธ.ค. 2557  566,783,999.49  7.8720  0.0960  559,871,999.37  7.7760
18  13 มี.ค. 2558  27 มี.ค. 2558  559,871,999.37  7.7760  0.0750  554,471,999.19  7.7010
19  28 พ.ค. 2558  12 มิ.ย. 2558  554,471,999.19  7.7010  0.0650  549,791,999.01  7.6360
20  7 ก.ย. 2558  21 ก.ย. 2558  549,791,999.01  7.6360  0.0655  545,075,999.01*  7.5705
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้