รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2558 08:04:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา / จำหน่าย / เพิ่ม concert party หุ้นของบมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด 
(มหาชน)(listed)
โดย นาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์
นาย พิบูล พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา / จำหน่าย / เพิ่ม concert party เมื่อวันที่ 18/08/2558
จำนวนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________