รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2558 12:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติผู้ถือหน่วยลงทุน
วันประชุม                      : 18 ส.ค. 2558
มติที่ประชุม                      : อนุมัติ
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
เออร์บานาได้ทำการส่งมอบเช็คให้แก่กองทุนรวมเพื่อชำระค่าเช่าช่วงที่ค้างชำระ
รวมถึงค่าปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,558,834.92 บาท
ซึ่งกองทุนรวมได้ทำการเรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
โดยบริษัทจัดการได้เรียกร้องให้เออร์บานาส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวม
อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเออร์บานาได้ตกลงเป็นวาจาที่จะส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวมโดยเร็
ว
และตกลงที่จะชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมตามโครงสร้างรายได้ใหม่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2557

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
เนื่องจากเออร์บานาได้ทำการชำระค่าเช่าช่วงและค่าปรับที่ค้างชำระครบถ้วนแล้ว
บริษัทจัดการเห็นว่าการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายของกองทุนรวม
ทั้งในส่วนของค่าเช่าช่วงและค่าปรับ
ประกอบกับการฟ้องร้องคดีอาจไม่ได้ทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจึงเห็นชอบว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด และบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด
(มหาชน) และวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของบริษัท
เออร์บานา เอสเตท จำกัด และเห็นสมควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวออกไปก่อน
โดยภายหลังจากการประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการจะเข้าทำการเจรจาโครงสร้างรายได้ใหม่กับเออร์บานาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเ
ป็นสำคัญ และเมื่อบริษัทจัดการได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ใหม่จากการเจรจาแล้ว
บริษัทจัดการจะนำเสนอข้อสรุปดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลา 6 เดือน 
บริษัทจัดการยังไม่สามารถได้รับข้อสรุปจากการเจรจาตกลงค่าเช่าช่วงใหม่กับเออร์บานา
และเออร์บานาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง
บริษัทจัดการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาถึงการดำเนินในกรณีดังกล่าวต่อไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้