รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2558 20:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 556/2558  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2558

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 
1/2558
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้จัดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558 ณ
ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทจัดการขอแจ้งรายละเอียดและมติที่สำคัญของที่ประชุมดังนี้

1.  มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหน่วยลงทุน  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย             32,421,599  97.69
ไม่เห็นด้วย              700,000            2.11
งดออกเสียง               65,000            0.20
บัตรเสีย                  -              0
รวม (48 ราย)   33,186,599             100
    
(หมายเหตุ 
วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในการลงมติ และไม่นับเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย)

  2. ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบการผิดนัดชำระหนี้ 
และการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558
ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าการผิดนัดชำระค่าเช่าและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเออร์บานาดังกล่าวมีผลกระทบอย่า
งมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วย จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558
ขึ้นในครั้งนี้

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 
ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการยังคงได้ติดตามทวงถามให้เออร์บานาชำระค่าเช่าและค่าปรับที่ค้างชำระมาโดยตลอด
โดยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทจัดการได้ติดต่อผู้บริหารของเออร์บานาหลายครั้ง
เพื่อขอเข้าพบและหารือถึงสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของเออร์บานา
แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด จนถึงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
เออร์บานาได้ติดต่อมายังบริษัทจัดการเพื่อขอนัดเวลาหารือ
โดยบริษัทจัดการได้เข้าพบผู้บริหารของเออร์บานาในวันที่ 5และ 7 สิงหาคม 2558 โดยในการหารือดังกล่าว
เออร์บานายอมรับว่า
เออร์บานาเป็นผู้เสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่
1/2557 จริง แต่เออร์บานาไม่สามารถแบกรับค่าเช่าตามโครงสร้างรายได้ดังกล่าวได้
โดยเออร์บานาขอให้บริษัทจัดการพิจารณาแก้ไขโครงสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางบริษัทจัดการได้ขอให้เออร์บานาชำระค่าเช่าช่วงที่ค้างชำระรวมถึงค่าปรับทั้งหมดและส่งมอบหนังสือค้
ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวมก่อน แล้วจึงค่อยมาหารือถึงการแก้ไขโครงสร้างรายได้ต่อไป

    ต่อมาในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
เออร์บานาได้ทำการส่งมอบเช็คให้แก่กองทุนรวมเพื่อชำระค่าเช่าช่วงที่ค้างชำระ
รวมถึงค่าปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,558,834.92 บาท
ซึ่งกองทุนรวมได้ทำการเรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
โดยบริษัทจัดการได้เรียกร้องให้เออร์บานาส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวม
อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเออร์บานาได้ตกลงเป็นวาจาที่จะส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวมโดยเร็
ว
และตกลงที่จะชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมตามโครงสร้างรายได้ใหม่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2557

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
เนื่องจากเออร์บานาได้ทำการชำระค่าเช่าช่วงและค่าปรับที่ค้างชำระครบถ้วนแล้ว
บริษัทจัดการเห็นว่าการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการเยียวยาความเสียหายของกองทุนรวม
ทั้งในส่วนของค่าเช่าช่วงและค่าปรับ
ประกอบกับการฟ้องร้องคดีอาจไม่ได้ทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจึงเห็นชอบว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด และบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด
(มหาชน) และวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของบริษัท
เออร์บานา เอสเตท จำกัด และเห็นสมควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวออกไปก่อน
โดยภายหลังจากการประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการจะเข้าทำการเจรจาโครงสร้างรายได้ใหม่กับเออร์บานาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเ
ป็นสำคัญ และเมื่อบริษัทจัดการได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ใหม่จากการเจรจาแล้ว
บริษัทจัดการจะนำเสนอข้อสรุปดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลา 6 เดือน 
บริษัทจัดการยังไม่สามารถได้รับข้อสรุปจากการเจรจาตกลงค่าเช่าช่วงใหม่กับเออร์บานา
และเออร์บานาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง
บริษัทจัดการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาถึงการดำเนินในกรณีดังกล่าวต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายยุทธพล ลาภละมูล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้