รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2558 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BGT เริ่มซื้อขายวันที่ 17 สิงหาคม 2558
หลักทรัพย์
BGT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ BGT เริ่มซื้อขายวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BGT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 179,756,452.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 359,512,904
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,170,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 180,341,902.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 360,683,804
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BGT- ESOP) จำนวน 
1,170,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,170,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ก.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 ส.ค. 2558
______________________________________________________________________