รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2558 19:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 26 ส.ค. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 ส.ค. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.6927
วันที่จ่ายปันผล                    : 10 ก.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33 จากกำไรจากการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และบางส่วนจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทน ดังนี้
1.   จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ครั้งที่ 33 
จากกำไรจากการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และบางส่วนจากกำไรสะสม ในอัตราหน่วยละ 0.3000 บาท
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 กันยายน 2558
2.   กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่
26 สิงหาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้