รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2558 08:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : PIMO เริ่มซื้อขายวันที่ 13 สิงหาคม 2558
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : PIMO
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 13 ส.ค. 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 13 ส.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 520,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 520,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.25
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 130,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 120,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 1.30
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม 
และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และ
 การผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ PIMO จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________