รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2558 18:38:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่  526 /2558
วันที่  10 สิงหาคม 2558

เรื่อง     การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ได้แจ้งความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 18  สิงหาคม
2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

    บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วย   ลงทุนของกองทุนรวม 
ครั้งที่ 1/2558 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่
http://www.phatraasset.com/News ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ต่อไป

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        
ขอแสดงความนับถือ    

(นายยุทธพล ลาภละมูล)        
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลยุทธ์ และบริหารงานขาย
02-305-9800
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้