รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2558 08:47:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ASEFA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2558
หลักทรัพย์
ASEFA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) (ASEFA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ASEFA
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ                      : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 05 ส.ค. 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 05 ส.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 550,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 550,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 550,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 150,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 3.70
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบธุรกิจ
1) ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Asefa" 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ และอุปกรณ์ภายในได้ตามความต้องการของลูกค้า
และสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จาก Schneider Electric Industries S.A. และ Socomec S.A.
ซึ่งเป็นสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (Type-Tested Switchboard) ซึ่งจะผลิตตามแบบ
และใช้อุปกรณ์ตามที่บริษัทผู้ให้ลิขสิทธิ์กำหนด 2) ซื้อมาและจำหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอนโทรล อุปกรณ์ในงานระบบการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น 3)
งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและงานบริการหลังการขาย 4) งานรื้อถอนโรงไฟฟ้า
มีรายได้จากการขายเศษโลหะหรืออุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 1
 และชุดที่ 2 ซึ่งดำเนินกิจการโดยกิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค ("กิจการร่วมค้า")
หมายเหตุ                      :
จำนวนหุ้นที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น โดยเสนอขายดังนี้
1) เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 140,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท
2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ ASEFA จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________