รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2558 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SRICHA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2558
หลักทรัพย์
SRICHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SRICHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 308,535,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 308,535,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,344,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 309,879,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 309,879,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SRICHAWA จำนวน 1,344,000 หน่วย 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,344,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 11.25
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 23 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ส.ค. 2558
______________________________________________________________________