รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2558 09:09:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
หลักทรัพย์
MODERN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย Mackenzie Financial Corporation
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/07/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________