รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2558 17:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2558
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-020/2558

  27  กรกฎาคม 2558

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานและงบการเงินรวม   จำนวน 1 ชุด
   2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
      ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (F45-3)        จำนวน 1 ชุด
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอนำส่งสำเนารายงานและงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี  และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมประจำไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 24.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 
2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 39.07 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.16 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.24
รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการ จำนวน 2.30 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.39 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.22
-  รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะและจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) จำนวน 0.56  ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.76
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.13
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 14.98 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำนวน 1.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.16
-  รายได้อื่นๆจำนวน 7.07 ล้านบาท  โดยรายได้อื่นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน 4.44 ล้านบาท

2.  ต้นทุนขายและบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวมประจำไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 8.17 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการรวมอยู่ที่  20.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.07 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 59.63 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมประจำไตรมาส 2 ปี 2558 
จำนวน 22.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมอยู่ที่ 24.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.88
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.73 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
4.  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประจำไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 2.63 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 3.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.50
ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.97 โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่าย  
โดยดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
5.  กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 2.63 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.47 ล้านบาท 
กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 3.10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 659.57 เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
6.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิประจำไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 8.35 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 
ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจำนวน 9.05 ล้านบาท  ขาดทุนลดลง 0.70 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.73

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้