รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2558 13:02:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์
WICE
แหล่งข่าว
WICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
         บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          63,221    3,915
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           3.04     0.22
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          31,940    1,026
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           1.54     0.06
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   ผลจากการควบกิจการ บริษัทฯได้รับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบและภาระผูกพันทั้งสิ้นของบริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทเดิมก่อนการควบกิจการ) บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด โดยผลของกฏหมาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงยอดตั้งต้นทางบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามงบการเงิน ณ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ของบริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทเดิมก่อนการควบกิจการ) บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางอารยา คงสุนทร )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้