รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2558 07:58:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กรกฎาคม 
2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 979,499,402.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,917,997,609
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,563,773,944
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,370,442,888.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,481,771,553
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวัน Record Date 29 มิถุนายน
 2558 และวันปิดสมุดทะเบียน 30 มิถุนายน 2558
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 2
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 10 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 ก.ค. 2558
______________________________________________________________________