รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2558 18:02:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 484/2558  วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง  ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพ
ย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุน ดังนี้
1. รายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เออร์บานาได้ส่งหนังสือเรื่อง ข้อเสนอในการเช่าช่วงโครงการเออร์บานา 
หลังสวน
ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ("หนังสือข้อเสนอ") ให้แก่กองทุนรวม เนื่องจากเออร์บานาได้แต่งตั้งบริษัท 
เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการเออร์บานา หลังสวน แทน Frasers Hospitality
Pte. Ltd ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาเช่าช่วง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ("สัญญาเช่าช่วง")
โดยเออร์บานาเสนอว่า หากกองทุนรวมอนุญาตให้เออร์บานาแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012)
จำกัด ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือของเออร์บานา เป็นผู้บริหารโครงการเออร์บานา หลังสวน
เออร์บานาเสนอที่จะจ่ายค่าเช่าช่วงสำหรับปี 2558 ถึง 2559 ให้แก่กองทุนรวมเป็น
ค่าเช่าคงที่จำนวนเดือนละ 3,697,900 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท) 
และจ่ายค่าเช่าลอยตัวให้แก่กองทุนรวมในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของรายได้รวมของเออร์บานาที่ได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือนหักออกด้วยค่าเช่าคงที่
และจ่ายค่าเช่าช่วงสำหรับปี 2560 ถึง 2562 เป็นค่าเช่าคงที่จำนวนเดือนละ 3,817,691 บาท
(สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
และจ่ายค่าเช่าลอยตัวให้แก่กองทุนรวมในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของรายได้รวมของเออร์บานาที่ได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือนหักออกด้วยค่าเช่าคงที่
โดยจากการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว บริษัทจัดการมีความเห็นว่า 
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์กับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น
บริษัทจัดการจึงดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด
เป็นผู้บริหารโครงการรายใหม่
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วงให้เป็นไปตามหนังสือข้อเสนอ
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา
ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ
และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง
ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติดังกล่าว 
บริษัทจัดการได้ดำเนินการส่งบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าช่วงในเรื่องการว่าจ้างบริษัท
เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด ให้เป็นผู้บริหารโครงการเออร์บานา หลังสวน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 รวมถึงข้อตกลงเปลี่ยนแปลงค่าเช่าช่วงให้เป็นไปตามที่เออร์บานาเสนอมาในหนังสือข้อเสนอ
เพื่อให้เออร์บานาลงนาม อย่างไรก็ตาม เออร์บานาได้ปฏิเสธการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ทั้งที่ข้อเสนอของเออร์บานาตามหนังสือข้อเสนอมีผลผูกพันเออร์บานาแล้ว โดยให้เหตุผลว่า
รายละเอียดของสูตรคำนวณค่าเช่าลอยตัวที่ระบุไว้ในหนังสือข้อเสนอนั้นเป็นข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ
เนื่องจากสูตรการคำนวณค่าเช่าลอยตัวที่ระบุไว้ในหนังสือข้อเสนอดังกล่าวต่างไปจากหลักการตามสูตรการคำนวณค
่าเช่าลอยตัวในสัญญาเช่าช่วงอย่างเป็นนัยสำคัญ และส่งผลให้ค่าเช่าลอยตัวสูงขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ
และกล่าวอ้างว่า สูตรการคำนวณค่าเช่าลอยตัวตามหนังสือข้อเสนอที่ถูกต้องนั้น ควรจะเป็น "ร้อยละ 25 ของ
(ร้อยละ 50 ของรายได้รวม หักด้วยค่าเช่าคงที่)"
ซึ่งหากใช้วิธีการคำนวณตามที่เออร์บานาได้กล่าวอ้างนั้นจะทำให้กองทุนรวมได้รับค่าเช่าช่วงน้อยลง
นอกจากนี้ แม้ว่าเออร์บานาจะกล่าวอ้างว่า การแก้ไขสัญญาเช่าช่วงไม่ผูกพันเออร์บานา อย่างไรก็ตาม 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว
เออร์บานาได้ว่าจ้างบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด ให้ทำการเป็นผู้บริหารโครงการตลอดมา
และตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558
เออร์บานายังคงชำระค่าเช่าในอัตราเดิม กล่าวคือ ชำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมเป็นจำนวนเดือนละ 
2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ซึ่งน้อยกว่าจำนวนค่าเช่าคงที่ตามหนังสือข้อเสนออยู่ถึง 1,497,900 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท) และจ่ายค่าเช่าลอยตัวในอัตราเก่าคือ ในอัตราร้อยละ 50
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่า หักออกด้วยจำนวนเงินค่าเช่าคงที่
ซึ่งบริษัทจัดการได้ติดตามทวงถามให้เออร์บานาชำระค่าเช่าช่วงที่ค้างชำระในแต่ละงวดพร้อมด้วยดอกเบี้ย
หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
รวมถึงบังคับชำระหนี้จากหนังสือค้ำประกันซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ออกให้เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสั
ญญาเช่าช่วงของเออร์บานาภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
อย่างไรก็ตาม หนังสือค้ำประกันดังกล่าวได้หมดอายุลงในวันที่ 11 มีนาคม 2558 
และเออร์บานามีหน้าที่ต้องดำเนินการให้บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บมจ.สยามพันธุ์")
ซึ่งเป็นผู้ตกลงส่งมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวม
นำหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ของธนาคารมามอบให้แก่กองทุนรวมภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 แต่เออร์บานา
และบมจ.สยามพันธุ์ ไม่ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ของธนาคารให้แก่กองทุนรวมแต่อย่างใด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ติดตามทวงถามให้เออร์บานาปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง รวมถึงชำระ
ค่าเช่าและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ และส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ให้แก่กองทุนรวม 
แต่เออร์บานายังคงเพิกเฉย โดย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เออร์บานาค้างชำระค่าเช่าช่วงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,663,323.39 บาท
และค้างชำระค่าปรับจากการผิดนัดชำระค่าเช่าช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 314,975.85 บาท ทั้งนี้
หากเออร์บานายังคงไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ให้ถูกต้อง กองทุนรวมจะได้รับความเสียหาย
เนื่องจากโครงสร้างรายได้ก่อนที่จะมีการแก้ไขสัญญาเช่าช่วง
จะให้ค่าตอบแทนในสภาวะตลาดปัจจุบันน้อยกว่าค่าตอบแทนตามหนังสือข้อเสนอ
เนื่องจากโครงสร้างรายได้ตามสัญญาเช่าช่วงเดิม
มีค่าเช่าคงที่น้อยกว่าค่าเช่าคงที่ตามหนังสือข้อเสนออยู่ถึง 1,497,900 บาท
2. สาเหตุและความจำเป็นในการดำเนินการฟ้องร้องเออร์บานา และผลกระทบจากการฟ้องร้องดังกล่าว
บริษัทจัดการจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2558 
พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องเออร์บานา และบมจ.สยามพันธุ์
เนื่องจากการกระทำผิดสัญญาเช่าช่วงของเออร์บานาตามรายละเอียดในข้อ 1 ข้างต้น ทั้งนี้
หากบริษัทจัดการไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมัติให้ดำเนินการฟ้องร้องกับเออ
ร์บานา และบมจ.สยามพันธุ์ จะส่งผลให้กองทุนรวมต้องเสียประโยชน์
เนื่องจากกองทุนรวมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเช่าช่วงที่เออร์บานายังคงค้างชำระ
และค่าเสียหายจากเออร์บานาได้ และส่งผลให้กองทุนรวมได้รับรายได้ที่น้อยลง
อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องเออร์บานา และบมจ.สยามพันธุ์ 
อาจทำให้เออร์บานาไม่จ่ายค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวม
แม้แต่ในอัตราเดิมที่เออร์บานากล่าวอ้างว่ายังมีผลผูกพันกองทุนและเออร์บานา
หรือเออร์บานาอาจยังคงชำระค่าเช่าช่วงในอัตราเดิม
โดยการนำเงินไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ระหว่างที่มีการดำเนินคดี ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมขาดรายได้
โดยในกรณีที่เออร์บานานำค่าเช่าช่วงไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์
การที่กองทุนรวมจะสามารถใช้สิทธิเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการอนุญาตของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือศาล
3. ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ 
และปัจจัยที่ในการคัดเลือกผู้เช่าช่วงรายใหม่
หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าช่วงกับเออร์บานา และสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกสัญญากับเออร์บานา และสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ภายในระยะที่เหมาะสม 
แต่ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่กองทุนรวมเลิกสัญญาเช่าช่วงกับเออร์บานา
โดย ในการสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ บริษัทจัดการจะสรรหาผู้เช่าช่วง 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ในการคัดเลือกผู้เช่าช่วงรายใหม่
มีดังนี้
1.ผู้บริหารโครงการที่ผู้เช่าช่วงเสนอมาต้องเป็นผู้บริหารโครงการที่มาจากบริษัทที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐาน
 และระบบในการบริหารอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับ โดยอ้างอิงจากประวัติการบริหารทรัพย์สิน
2.ข้อเสนอในการบริหารจัดการ และโครงสร้างรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทจัดการทำการสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่เสร็จสิ้น 
บริษัทจัดการจะเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากับผู้เช่าช่วงรายใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ดี ในระหว่างการสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ 
เนื่องจากไม่มีผู้เช่าช่วงโครงการเออร์บานา หลังสวน
และอาจทำให้กองทุนรวมมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
4. รายละเอียดของการเลิกกองทุนรวม
เนื่องจากในการจำหน่ายทรัพย์สิน และเลิกกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะมีการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความครบถ้วนบริษัทจัดการจึงขอแก้ไขชื่อวาระที่ 4.2 เป็น ดังนี้
"วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน การเลิกกองทุนรวม 
และการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน"
ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเลิกกองทุนรวมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทจัดการไม่สามารถสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ได้ภายในระยะเ
วลา 180 วัน นับแต่วันที่กองทุนรวมได้เลิกสัญญาเช่าช่วงกับเออร์บานา
ทำให้บริษัทจัดการยังไม่สามารถระบุกรอบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทจัดการไม่สามารถสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่ได้ภายในระยะเวลา 180 วัน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกระบวนการและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน
เลิกกองทุนรวม และเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
5. รายละเอียดของคะแนนเสียงที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ
รายละเอียดของคะแนนเสียงที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมค
รั้งที่ 1/2558 มีดังนี้
วาระที่  คะแนนเสียงที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 
1/2557  ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท 
จำกัด  เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด และบริษัท 
สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด
(มหาชน)  ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่ว
ยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าช่วงกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด 
และสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่  ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้ง
หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้
จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน การเลิกกองทุนรวม 
และการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โดยจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย
และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหน่วยทราบในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ(นายยุทธพล ลาภละมูล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้