รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2558 18:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย Miss YUKO ICHIKAWA
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/07/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/07/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/07/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 58.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________