รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ค. 2558 07:11:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  : ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน :
บริษัทร่วมทุน V  
ชื่อบริษัทร่วมทุน  อยู่ระหว่างการจองชื่อ
ประเภทธุรกิจ  เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้า (Vending Machine)
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้น  
1.บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45
2.บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
3.บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5
4.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
เห็นสมควร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40
บริษัทร่วมทุน B
ชื่อบริษัทร่วมทุน  อยู่ระหว่างการจองชื่อ
ประเภทธุรกิจ  เป็นผู้สรรหาสินค้าเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ 
ที่เหมาะสมในการจำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้า
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้น  
1.บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30
2.บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10
3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
เห็นสมควร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
มูลค่าเงินลงทุน  : 52 ล้านบาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ( 10 บาท ต่อหุ้น)
แหล่งเงินทุนที่ใช้  : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  : เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน์
ขนาดของรายการ  : ร้อยละ 0.8 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547
เนื่องจากคำนวณขนาดรายการได้ตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ร้อยละ 0.8
ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ หากคำนวณขนาดรายการดังกล่าวนับรวมทุกรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังหกเดือน
ขนาดรายการยังต่ำกว่าร้อยละ 15 นอกจากนี้
รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ 
เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.ค. 2558
วันประชุม                      : 21 ส.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 31 ก.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 ส.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1053/1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้