รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2558 18:13:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการขายหุ้นสามัญของ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
RPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท/RPC") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
(SAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 จำนวน 199,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 ในราคา 133 บาทต่อหุ้น จึงทำให้ SAP เป็นบริษัทย่อยของ PTEC
รายการดังกล่าวเป็นเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขนาดรายการไม่มีสาระสำคัญ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้