รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2558 20:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.ค. 2558
วันประชุม                      : 18 ส.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 31 ก.ค. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 2.    พิจารณารับทราบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด
วาระที่ 3.    พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด และบริษัท 
สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 4.    พิจารณาอนุมัติทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท
 จำกัด
วาระที่ 4.1.          พิจารณาอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าช่วงกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด 
และสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่
วาระที่ 4.2.          พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน และเลิกกองทุนรวม
วาระที่ 5.    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม PIETRA BANGKOK
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้