รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2558 19:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่     448 / 2558  เรื่อง  แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาร
ิมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2558        

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อพิจารณาอนุมัติทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2558
ในอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 2.    พิจารณารับทราบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด
วาระที่ 3.    พิจารณาอนุมัติการดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด และบริษัท 
สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 4.    พิจารณาอนุมัติทางเลือกในการดำเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เออร์บานา เอสเตท
 จำกัด
วาระที่ 4.1.          พิจารณาอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าช่วงกับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด 
และสรรหาผู้เช่าช่วงรายใหม่
วาระที่ 4.2.          พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน และเลิกกองทุนรวม
วาระที่ 5.    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 7
วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นายยุทธพล ลาภละมูล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้