รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2558 17:05:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 2529/2558       วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุน") 
ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("ทริปเปิลที")
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทริปเปิลทีจะโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันจำนวน 800,500
คอร์กิโลเมตร ณ วันทำการซื้อขายเสร็จสิ้น ซึ่งกองทุนได้รับมอบทรัพย์สินครบถ้วนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ ทริปเปิลทีในฐานะคู่สัญญามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต
จำนวนประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
โดยทริปเปิลทีจะทยอยส่งมอบให้กองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500 คอร์กิโลเมตร

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 
ขอรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบทรัพย์สินในอนาคตดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการก
ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.1/2554 โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558
ความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตเปรียบเทียบกับแผนงานมีรายละเอียดดังนี้

การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน 2558

      ปี 2558  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

แผนงานการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต
จำนวนที่จะส่งมอบ  7,500  7,500  7,500  7,500  7,500
รวมจำนวนสะสม  7,500  15,000  22,500  30,000  37,500

การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตจริง
จำนวนที่ส่งมอบจริง  7,500  7,500  7,500  7,500  7,500
รวมจำนวนสะสม  7,500  15,000  22,500  30,000  37,500

     จากรายงานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
การดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตมีความคืบหน้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
และยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตให้ไม่เป็นไปตามกำหนดกา
ร

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้