รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2558 17:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/ 2558 และเพิ่มเติมสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 30 มิ.ย. 2558
วันประชุม (แก้ไข)                  : 13 ก.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มิ.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 22 มิ.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มิ.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของโครงการ WHA Mega Logistics Center
ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 และโครงการ WHA Mega Logistics Center
 สระบุรี
3.  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จำนวนประมาณไม่เกิน 
368,000,000 หน่วยเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม
และวิธีการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้
4.  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้และการน
ำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินจำนวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท 
และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์
WHART ที่มีอยู่เดิม
6.  พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตาม 
2. - 5. ได้แก่
         - การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์
WHART ที่มีอยู่เดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA
        - การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สำหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA
        - การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน 
และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
         - การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่จะออกใหม่ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
         - รายการอื่นๆ (หากมี)
7.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ยังคงเป็นวันที่ 19 มิถุนายน 
2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ยังคงเป็นวันที่
22 มิถุนายน 2558 และ
รายละเอียดวาระการประชุมเป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบแล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแ
ปลง
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 มิ.ย. 2558
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 368,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 368,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
หมายเหตุ                      :
วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ 
และการนำหน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทฯจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไ
ด้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้
  ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ 
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็น
สมควร
  ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เ
สนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็น
จำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
  ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือทรัสต์เดิม ให้แก่ (1) 
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษ ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน
ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร
  ทั้งนี้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ
จำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
  ทั้งนี้ ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และ/หรือหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เป็นจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนแต่ละประเภท
  อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดังกล่าวข้างต้น จะไม่ทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด 
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ WHART
ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

หมายเหตุ

  (1)  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มจะกำหนดในภายหลั
งเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้มีการเพิ่มทุน

  (2)  สำหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทำโ
ดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2)
อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4)
อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก (5)
อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
และ (6) ผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่าย
และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อาจเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

  (3)  ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว 
บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามส
ิทธิ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ตามที่เห็นสมควร และหากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว
บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามส
ิทธิ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ตามที่เห็นสมควร
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้