รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2558 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF"
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
(URBNPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 7.701
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 7.636
วันที่มีผล                      : 02 ก.ค. 2558
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________