รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มิ.ย. 2558 12:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 2223/2558        วันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง  แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
        ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 2

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ได้ดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจำนวน 277.824 ล้านบาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.048
บาทต่อหน่วยลงทุน คงเหลือเงินทุนจดทะเบียน 61,786.900 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.675
บาท โดยได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 มิถุนายน 2558
และได้จ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นั้น
  
  บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ยื่นขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนครั้งที่ 2 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน")
และสำนักงานได้รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                         ขอแสดงความนับถือ                     ( นายสุทธิพงศ์  พัวพันธ์ประเสริฐ )
               รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้