รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2558 17:08:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 และพิจารณาปันผล (แก้หัวข้อข่าว )
หลักทรัพย์
KYE
แหล่งข่าว
KYE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มิ.ย. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 ส.ค. 2558
 (เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 05 ส.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (เพิ่มเติม)          : 31 ก.ค. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 21.07
(เพิ่มเติม)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม)               : 20 ส.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง (เพิ่มเติม)                   : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (เพิ่มเติม)             : 17 มิ.ย. 2558
วันประชุม (เพิ่มเติม)                 : 24 ก.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม)            : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.ค. 2558
date) (เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 ก.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (เพิ่มเติม)          : 29 มิ.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม)            :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (เพิ่มเติม)                : ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้