รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2558 08:50:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 และพิจารณาปันผล (เพิ่ม เทมเพจ )
หลักทรัพย์
KYE
แหล่งข่าว
KYE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มิ.ย. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 ส.ค. 2558
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 05 ส.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 31 ก.ค. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 21.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 ส.ค. 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มิ.ย. 2558
วันประชุม                      : 24 ก.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 ก.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มิ.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ เอ็ม.ดี. 263 / 2558

17 มิถุนายน 2558

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ที่ประชุมพิเศษคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 17 
มิถุนายน 2558 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) ในอัตราหุ้นละ 21.07 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 463.5 ล้านบาท
2.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
สำหรับปี 2558 โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้
1.   นายประพัฒน์     โพธิวรคุณ
2.   นายโกมล    วงศ์ทองศรี
3.   นายจักก์ชัย    พานิชพัฒน์
4.   นายธนบดี    กุสินทร์เกิด
5.   พลตำรวจตรีสหัสชัย   อินทรสุขศรี
        โดยเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ดังนี้
1.  นายประพัฒน์     โพธิวรคุณ
2.   นายโกมล    วงศ์ทองศรี
3.   นายจักก์ชัย    พานิชพัฒน์
4.   นายธนบดี    กุสินทร์เกิด
5.   พลตำรวจตรีสหัสชัย   อินทรสุขศรี
3.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 
2558 โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2557
4.  เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
    1.นางสาวอรวรรณ     ศิริรัตนวงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 และ/หรือ
    2.นางสาวบุญศรี        โชติไพบูลย์พันธุ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 และ/หรือ
    3. นางสาวปัทมวรรณ      วัฒนกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

                /จากบริษัท เคพีเอ็มจี?????
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,133,000 บาท เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 1
5.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Record Date) 
ในวันพฤหัสบดีที่   2 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 3
กรกฎาคม 2558
6.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (Record Date) 
ในอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 5
สิงหาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
7.  กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
      วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
      วาระที่ 2   รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2557
    วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558
      วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 
2557
      วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
      วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558
       วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558   
       วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ


         (นายโกมล วงศ์ทองศรี)
                         กรรมการรองผู้จัดการ

แผนกสำนักงานเลขานุการ
ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร.0-2337-2900 ต่อ 514
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้