รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2558 08:35:00
หัวข้อข่าว
การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ IFEC SITHAI SUPER ASIAN CM CPI และ PRG
หลักทรัพย์
SITHAI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายหมวด/ตลาดรอง                  

เรื่อง                        : การปรับย้ายหมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) (IFEC)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจเดิม                    : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 02 ก.ค. 2558
______________________________________________________________________

ย้ายหมวด/ตลาดรอง                  

เรื่อง                        : การปรับย้ายหมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (SITHAI)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจเดิม                    : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : บรรจุภัณฑ์
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 02 ก.ค. 2558
______________________________________________________________________

ย้ายหมวด/ตลาดรอง                  

เรื่อง                        : การปรับย้ายหมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) (SUPER)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจเดิม                    : วัสดุก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 02 ก.ค. 2558
______________________________________________________________________

ย้ายหมวด/ตลาดรอง                  

เรื่อง                        : การปรับย้ายหมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ASIAN)
 - บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) (CM)
 - บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (CPI)
 - บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (PRG)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจเดิม                    : ธุรกิจการเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจใหม่                    : อาหารและเครื่องดื่ม
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 02 ก.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก PDF File
______________________________________________________________________