รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2558 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TPCH เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2558
หลักทรัพย์
TPCH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TPCH เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 
2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 400,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 400,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,200,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 401,200,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 401,200,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPCH-WA) จำนวน 
1,200,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.30
วันใช้สิทธิ                      : 29 พ.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 มิ.ย. 2558
______________________________________________________________________